Conselho de Política Urbana

Diretoria do CONSELHO DE POLÍTICA URBANA

Presidente: Xxxxxxxxxx

Vice-Presidente: Xxxxxxxxxx

Secretária Executiva: Xxxxxxxxxx

Telefone: (XX) XXXX-XXXX

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Endereço: Campo Magro – PRATAS

Ata da reunião do Conselho 

 

2018

ata-cons-politica-urbana-26-11-18

 

REUNIÃO

2019

Reunião do Conselho Política Urbana 30-09-2019

Reunião Conselho Política Urbana 30-07-2019